HALİT ZİYA’NIN MÂİ YALI HİKÂYESİNDE BİREYİN KENDİNİ ARAYIŞINA TANIK OLMAK
(TO BE WITNESS THE SEALING OF THE INDIVIDUAL IN HALİT ZİYA'S STORY OF MÂİ YALI )

Yazar : Özlem Öztok    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 157-174
    


Özet

Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn döneminin hassasiyetlerini taşıyan, toplumsal hayattan ziyade bireyin iç dünyasını ve ruh hâllerini ortaya çıkaran önemli bir kalemdir. Daha çok romancı kimliğiyle bilinen yazar; hikâye, mensur şiir, anı gibi farklı türlerde de eserlere sahiptir. Hikâyelerinde kendi bedeni, kendilik değerleri ve dış dünya ile yüzleşen kahramanlara yer verir. Kendi olmayı gerçekleştirmeyi isteyen bireyin varlığını vurgular. Metinlerinde bireyin varlığının dikkat çektiği, kendini arayış ve kendine dönüşün ontolojik bir problem olarak sorgulanmaya başlandığı açıktır. Bu bağlamda Mâi Yalı hikâyesi dikkat çekicidir. Yirmi yıldır geçirdiği zamanın boşa olduğunu düşünen bir gemi kaptanının kendiyle yüzleşmesini ele alır. Varoluşsal sorgulama biçimiyle bireyin kendine dönüşünün ele alındığı bu hikâye, bireyin içsel çatışmasını ortaya koyması bakımından önemlidir. Makalede amaç Halit Ziya’nın Mâi Yalı hikâyesinde bireyin içsel çatışmasını nasıl ortaya koyduğunu ve bireyin kendine dönüşünü nasıl ele aldığını tespit etmektir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Halit Ziya Uşaklıgil, hikâye, Mâi Yalı, kendini arayış, kendine dönüş, bireyin içsel çatışması

Abstract

Halit Ziya Uşaklıgil is an important item, who carries the sensitivities of the Servet-i Fünûn period, reveals the inner world and moods of the individual rather than social life. The author, who is known for his novelist identity; works in different genres such as stories, prose poems, and memoirs. In the stories he gives place to the heroes who face their own body, self values and the outside world. He emphasizes the existence of the individual who wants to realize being himself. It is clear that the existence of the individual draws attention in his texts, self-seeking and self-return has been questioned as an ontological problem. In this context, the story of Mâi Yalı is remarkable. It gets the story of a ship captain confronting himself, who thinks his time is wasted for twenty years. This story, which deals with the return of the individual to himself with the form of existential questioning, is important in terms of revealing internal conflict. The aim of the article is to find out how Halit Ziya reveals the individual’s inner conflict in the story of Mâi Yalı and how he handles the return of the individual to himself.Keywords
Keywords: Halit Ziya Uşaklıgil, story, Mâi Yalı, seeking oneself, returning to oneself, individual's inner conflict.