Yazar Kılavuzu


Bu kılavuz Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarıdergisine makale gönderen yazarlara süreci belirtmek ve izleyecekleri yolu anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.Her yazar Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nda yayımlanmasını istediği yazıyı “makale takip sistemi”ne üye girişi yaparak yükler.

2.Sisteme yüklenen yazı en geç 24 saat içinde editöryal değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme üç aşamayı kapsamaktadır:

                  a.Makalenin biçim olarak değerlendirilmesi: Bu aşamada Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın yazım kılavuzu, yazım ilkeleri ve kaynak gösterme biçimlerine uyulup uyulmadığının kontrolü.

                  b.Makalenin Türkçe, İngilizce (varsa Fransızca) yazılmış “öz”ünün ve anahtar kelimelerinin makaleyle uygun olup olmadığının kontrolü.

                  c.Crosscheck-crossref yöntemiyle yazının benzerlik analizinin yapılması.

3.Bahsedilen bu üç işlemde eksiklik olduğu takdirde makale geri çevrilir. Buradaki geri çevirme işlemi eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirtir. Makalenin yayımlanamaz durumda olması ise yazarına “makaleniz reddedildi” başlığı ile bildirilecektir.

4.Ön değerlendirmeyi geçen makale yazarın ve yazısının kimliğini gösterecek unsurları ayıklandıktan sonra makaleyi değerlendirecek olan iki hakeme gönderilir. Bu aşamada hakemlere sadece “id” tanımlanmış olup hakemle yazar arasında herhangi bir bilgi akışı sağlanması mümkün değildir.

5.Dergiye gönderilen kitap tanıtım yazıları herhangi bir hakeme gönderilmez, yalnızca editöryal değerlendirmeye tabi tutulur. Süreç sonunda yazının yayım sırasına alındığı veya yayımlanmayacağı ile ilgili olarak elektronik tebligatta bulunulur. Kitap tanıtım yazısı derginin her sayısı için üç yazı ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki sayılar bir sonraki sayı için yayım sırasına alınır.

6.Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirmek ve varsa tekliflerini sunmak için 30 (otuz) gün süreleri bulunmaktadır. Yazarlar bu sürenin dolup dolmadığını sisteme giriş yaparak makaleleri üzerinden takip edebilirler.

7.Hakemlerden herhangi birisi makale hakkında olumlu rapor, olumsuz rapor veya düzeltme raporu sunabilir. Olumsuz rapor sunulduğunda yazı en geç 48 saat içinde üçüncü ve son hakeme gönderilecektir. Bu durum yazara otomatik olarak bildirilir. Yazar eğer isterse hakemin gerekçeli kararını sistem üzerinden okuyabilir.

8.Hakem eğer düzeltme isterse bu durum yazara elektronik ortamda bildirilir ve ayrıca bir tebligat yapılmaz. Yazar hakemin istediği düzeltmeleri yaptıktan sonra makalesini tekrar sisteme yükler. Yeniden yükleme işlemi yeni bir makale gönderme şeklinde yapılmaz. Düzeltmeyi isteyen hakemin üzerine tıklandığında yazarın makalesini düzeltip yükleyeceği yer kendisine gösterilmiştir. Hakem yeniden yüklenen bu makaleyi “görmek istiyorum” seçeneğini işaretlemişse yeniden inceleyip olumlu ve olumsuz rapor bildirebilir.

9.Sistem üzerinden makaleye atanan ikinci hakem de olumlu rapor, olumsuz rapor veya düzeltme raporu isteyebilir. İkinci hakemin düzeltme istemesi halinde hakemin istediği düzeltmeler yeni bir belge üzerinden değil, ilk hakemin istediği düzeltmeleri de içeren tek dosya üzerinden yapılır.

10.Editörün veya hakemlerin istediği düzeltmeler “öz” ve “abstract” kısımlarını içerebilir. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları sekreteryası yukarıdan beri yazılan sürece dâhil olmadığı için istenen değişiklerin ana sayfada yapılabilmesi için yazar tarafından sekreteryaya bilgi verilmesi gerekmektedir.

11.Olumlu rapor alan veya düzeltmeleri uygun bulunan makaleler yayım sırasına alınır. Dergide yayım sırasına alınan ve yayımlanmak üzere dizgiye sokulan yazılar sisteme yüklenme sırasına göre değil yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Bununla birlikte makale, bibliyografya, yeni keşifler ve kitap tanıtımları olmak üzere kendi içinde bir sınıflandırmaya tabi tutulur.

12.Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları dergisi yılda iki kez yayımlanmakta olup bu tarihler Haziran ve Aralık aylarıdır. Yazı çağrıları, yazıların gönderilmesi için belirlenen son tarih vb. gibi duyurular derginin internet sitesinde yayımlanmakta ve üyelere e posta olarak yollanmaktadır.

13.Yazının niteliği ne olursa olsun her yazar ORCID bilgilerini dergi sekreteryasına sunmak zorundadır. ORCID veya onunla ilişkilendirilmiş olan researcherid bilgisi olmayan yazarın yazısı dergide yayımlanmaz.

14.Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları dergisine gönderilen makalelerin sahipleri crosscheck, doi, indeks masraflarını karşılamak üzere aşağıda belirtilen Türk Lirası hesabına 350 (Üç Yüz Elli) Türk Lirası ücret yatırırlar. Yatırılan ücret hakem sürecinden sonra makalenin reddedilmesi hâlinde yazara iade edilmez. Açıklama kısmında süreç içerisinde makalenize tanımlanan numaranın (örneğin ‘275 numaralı makale’) yazması gerekmektedir. Yatırılan ücretin dekontunun editor@ytearastirmalari.com adresine yollanması süreci hızlandıracaktır. Ücretlerin hesaba geçip geçmediği ile ilgili teyit istemi veya diğer sorular yine aynı adres üzerinden sorulabilir. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’na yurt dışından yazı gönderecek olan yazarlar kendi ülkelerinin durumu ile ilgili bilgiyi editor@ytearastirmalari.com üzerinden sorabilirler.

               Hesap Adı                          : Cafer Gariper

               Banka ve Şube                  : Halkbank Süleyman Demirel Üniversitesi Şubesi

               IBAN Numarası                 : TR32 0001 2001 3390 0001 0297 58

15.Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarıdergisi elektronik ortamda yayımlanan bir dergidir. Bununla birlikte yukarıda izah edilen sürecin tamamı elektronik ortamda sağlanmaktadır. Bu sebeple yazarların sisteme yükleyecekleri e posta adreslerinin geçerliliğinin olması önem taşımaktadır. Bununla birlikte genellikle “edu.tr” uzantılı adresler, gelen iletiyi alma konusunda sıkıntılar yaşamakta veya postalar “spam” (istenmeyen) kutusuna düşmektedir. Bu durumun sorumluluğu yazara aittir.


Yazar Kılavuzu