Etik İlkelerHakemli ve uluslararası nitelik taşıyan Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları; yayım sürecinde editör, editör kurulu,  danışman, yazar, okuyucu gibi tüm bileşenleri kapsayan etik ilkeleri benimsemektedir. Bu ilkeler, dergimizin benimsediği açık erişim politikası ile Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda belirlenmiştir.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, belirlenen etik ilkelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Dergimize makalelerini gönderen yazarların da söz konusu ilkelerin kabul edildiğini beyan eden formu doldurması beklenmektedir. 

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın etik ilkeleri şöyledir:

 

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları dergisine gelen her makaleden ve yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçlerden editör kurulu sorumludur.

Derginin kapsadığı yeni Türk edebiyatı anabilim dalının gereklerine uygun olarak dergide iki alan editörü bulunmaktadır. Alan editörleri “yayın kurulu”nun teklif ve önerisi ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan alan editörü yeniden görevlendirilebilir.

Editör dergiye gelen makaleleri ön incelemeden geçirmek üzere (varsa) kişisel bilgileri gizleyerek yazım ve dil sorumlularına gönderir. Derginin yazım kuralları ve Türk dilinin imlâsı ile ilgili şekilsel inceleme burada tamamlanır. Gerekli durumlarda makalenin düzeltilerek tekrar sisteme yüklenmesinin istenmesi editör kurulunun yetkisi dahilindedir.

Editör, gelen makalenin incelenmesi için editör kurulunda olmayan yayın kurulu üyelerine veya danışmanlara yazıyı gönderebilir.

Dergiye gelen çalışmalarda “akran danışmanlığı” veya “hoca danışmanlığı” kavramları ön plana çıkmaktadır. Dergiye gönderilmiş olan bir makale, yazarın akademik seviyesi ile aynı bir danışmana gönderilmişse “akran danışmanlığı”, daha üst seviyede birine gönderilmişse “hoca danışmanlığı” adını alır. Hiçbir danışman dergiye gönderilen makale sahibinden daha alt seviyede bir akademik unvana sahip olamaz. Editör kurulu bunu takip etmek ve uygulamakla sorumludur.

Editör kurulu, dergiye gelen makalenin ilk halini, varsa biçim değerlendirme raporunu, bu rapordan sonra oluşan düzeltmeyi, danışmanların düzeltme tekliflerini, bu düzeltme tekliflerinden sonraki halini ve son olarak yayımlanmış halini bir düzen içinde saklamakla sorumludur.

Editör kurulu, dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal, bilimsel/etik olmayan davranışlarla ilgili vb. durumlarda önlem almakla sorumludur.

Editör kurulu, dergide yayımlanmış makalelerin telif haklarını korumakla sorumludur.

Editör kurulu, derginin gerçek veya tüzel kişiliklerle yapmış olduğu basılı veya elektronik her türlü yazışma, rapor vb. belgeyi saklamaktadır.

 

Danışman Heyetinin Etik Sorumlulukları

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları danışmanlık müessesini, bilimsel ve alana katkısı olan bir makalenin en mükemmel hali ile dünyada görünür kılınması için gayret ortaya koymak olarak görmektedir. Bu bakımdan danışmanlık süreci dergide ayrı bir önem taşır. Editör Kurulu uluslararası gelişmelerin de kapsamında değerlendirilen bu sorumluluğun bilincindedir.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’na gelen makalelere danışman olarak atanan akademisyenlerin belirlenmesinde uzmanlık alanları esas alınır.

Danışmanlar değerlendirmelerini tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürütürler.

Danışmanlar; dinî tavır, ekonomik sebepler; proje, tez, kitap vb. akademik faaliyet ortaklığı gibi çıkar ilişkisinin olduğu durumlarda editör kuruluna durumu bildirerek danışmanlık görevinden çekilir.

Danışmanlar dergi yayın kurulunun belirlediği kurallar ve süre çerçevesinde değerlendirmesini tamamlar. Zaruri durumlarda editör kurulu ile iletişime geçerek ek süre talebinde bulunabilir. Bu talep uygun görüldüğü takdirde makale sahibi de bilgilendirilir. Bunu yapmak editör kurulunun sorumluluğundadır.

 

Yazarların Etik Sorumlulukları

Dergiye gönderilen makalenin birden fazla yazarlı olması durumunda yazarlar, sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. İlk isim ve devamında yer alan yazar adı sıralamasında bu katkı gözetilmelidir. Makaleye katkısı olmayan yazarlara yer verilmez.

Dergiye gönderilen makale herhangi bir kurum veya kuruluştan alınan destekle gerçekleştirilen proje, tez vb. faaliyetlerden hareketle ortaya çıkarılmışsa yazar, ilgili kuruluşa teşekkür etmekle yükümlüdür.

Dergiye gönderilen makalelerin özgün olması; intihal vb. etik olmayan unsurlardan arındırılmış bir biçimde kaleme alınması yazarın sorumluluğundadır. Dergiye makalesini gönderen yazarın intihal raporu iThanticate programı ile incelenir. Metnin bibliyografya ve dipnotları dahil olacak şekilde inceleme yapılır. İnceleme sonucunun %20’nin üzerinde çıkması durumunda makale değerlendirmeye gönderilmez. Bunun yanı sıra ortaya çıkan sonucun ilgili makamlarla paylaşılacağını yazar peşinen kabul etmiş sayılır.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’na gönderilmiş olan makalelerde görüşme, anket, insan ve/veya hayvanlar üzerinde deney, gözlem; nitel veya nicel ölçme ve değerlendirme işlemleri uygulanmışsa yazar, çalışması için etik kurul kararı aldığına dair belgeyi makalesi ile birlikte editör kuruluna ibraz etmekle yükümlüdür.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’na gönderilmiş olan makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Aksi durumda yazar, doğacak olan hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Yazar, yayımlanmış olsa dahi makalesinde herhangi bir yanlış veya hata tespit edildiğinde bunu düzeltmekle yükümlüdür.