ROMANIN ROMANLA ELEŞTİRİSİ YAHUT PARODİK BİR ROMAN DENEMESİ: TUHAF HİKÂYELERİ SEVER MİSİNİZ?
(THE CRITICISM OF NOVEL WİTH NOVEL OR TRIAL OF A PARODICAL NOVEL: TUHAF HIKÂYELERI SEVER MISINIZ? )

Yazar : Ali Budak    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 28-46
    


Özet
Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, Ece Erdoğuş’un son romanı... Çok boyutlu, ezber bozucu bir çalışma. Ezber bozuculuğu kurgusal yapısından daha çok eleştirel içeriğinden geliyor. Ama roman, insana ve hayata dair bildik yakınmalar ve hücumlarla yetinmiyor, bilhassa, edebiyatın bu türünü; romanın kendisini de tenkit ve teşrih masasına yatırıyor. Ece Erdoğuş, eserinde, baştan sonra, romanı ve romancıyı, adeta ince ince doğruyor, dilimliyor. Böylece, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, romanın romanla eleştirildiği ilginç bir metne dönüşüyor. Esasen, eserin konusunu bir romanın yazılış ve yaratılış süreci oluşturuyor. Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz? bu yanıyla da postmodern bir parodiye yaklaşıyor. Makalede, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz? romanı, bütün bu özellikleriyle değerlendiriliyor. Elbette, ortada, romana yönelik eleştirel bir yaklaşım olduğu için, öncelikle bu anlatı türüne dair bir takım elzem bilgiler sunuluyor. Bir edebi tür olarak romanın, tarihselliği, gelişim çizgisi ve temel unsurları kısaca yansıtılıyor ve hatırlatılıyor. İkinci bölümde, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?’in parodik boyutu üzerinde duruluyor. Bunun için de, önce, parodinin ne olduğu ve neyi amaçladığı anlatılıyor, sonra bu kuramsal çerçevede Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz? romanı değerlendiriliyor. Makale, bu açılımlarıyla, aynı zamanda, roman türünün ve parodi kuramının genel hatlarıyla özetlendiği bir metin hüviyetini de kazanıyor.

Anahtar Kelimeler
Ece Erdoğuş, Tuhaf Hikâyeleri Sever misiniz?, Parodik Roman, Kolpa, Yok Olma Kılavuzu.

Abstract
Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz?, is the latest novel of Ece Erdoğuş... A multi-dimensional and groundbreaking piece of work. Its being extraordinary is rather due to its critical content than its fictional structure. Yet, the novel does not confine itself to complaints and attacks towards human nature and life as we know it, it purposefully lays this literary genre; including the novel itself, on the criticism and dissection table. Throughout her novel, Ece Erdoğuş almost slices the novel and the novelist piece by piece into tiniest bits. In this way, Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz?, turns into an astonishing text that criticises the novel by a novel. In fact, the process of creating and writing the novel as a genre, makes up the theme of this novel. Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz?, with this side too, comes closer to a postmodern parody. In this article, the novel Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz?, is evaluated with all these features in the background. Since the novel takes a critical approach to novel as a literary kind, it the evaluation first presents foundational information that pertains to this genre. As a literary genre, the historical aspects of novel, its development and its major components are briefly articulated. The second part of the paper pays more attention to the parodic aspects of the novel Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz?. To achieve this goal, both the questions of what a parody is and what it aims are addressed initially, and then an analysis of Tuhaf Hikayeleri Sever misiniz? is presented within this theoretical framework. With the insights gained, the article also acquires the identity of a text in which novel as a genre and parody as a theory are laid out in a general manner.

Keywords
Ece Erdoğuş, Tuhaf Hikayeleri Sever Misiniz? (Do You Lıke Weırd / Odd / Paradoxıcal Storıes?), Parod