Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 27. sayısıyla karşınızda bulunmaktadır. Bu sayıda beş makale ve bir tanıtma yazısı yer almaktadır. Beş makaleden birinin şiir, birinin tiyatro, üçünün ise roman konulu olduğu görülmektedir. 

İlk yazı Mehmet Mustafa Örücü’ye ait. Araştırmacı, Murat Gülsoy’un Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanında Türk edebiyatının tartışmalı konularından biri olan aydın meselesini farklı bir bakış açısı ile ele alışını, Quentin Tarantino’nun Inglourious Basterds filmi ile karşılaştırmalı şekilde irdeliyor.

Şeyma Karaca Küçük, “Behçet Necatigil’in ‘Kitaplarda Ölmek’ ve Percy B. Shelley’nin ‘Ozymandias’ Adlı Şiirlerine Postyapısalcı Bir Yaklaşım” adlı makalesiyle her iki şairin söz konusu şiirlerini postyapısalcı yaklaşım eşliğinde inceleyerek söz konusu iki eserdeki metin ve okur arasındaki dinamiği ortaya çıkarmayı, aynı zamanda şairin geleneksel, otoriter bakış açısının nasıl değişime uğradığını ve anlam hiyerarşilerinin nasıl yıkıma uğratıldığını tartışmaya açıyor. 

E. Candan İri ile Nurten Kiriş Yılmaz’ın ortaklaşa kaleme aldığı “Bir İmparatorun Hakikate Başkaldırısının ‘Ay’a Giden Saçma Yolculuğu: Albert Camus’nün Caligula’sı” başlıklı makalede, Camus’nün Caligula oyununda varoluşçuluğun temel izleklerinden absurde-saçma-uyumsuz ve başkaldırının izi sürülüyor. 

“Etnik Çadır-Etnik Kimlik: Savaşı Merkeze Alan Türk Romanı Örnekleminde” başlığı altında Ülkü Eliuz ile Emrah Seferoğlu, etnik çadır kavramlaştırmasına bağlı olarak Türk edebiyatından on savaş romanını politik-psikolojik yorumlamalara tabi tutarak edebiyat sosyolojisi ilkeleri çerçevesinde inceleme yoluna gidiyor. 

Edebiyat tarihinde pek yer bulamayan, fakat göz ardı edilmemesi gereken yazarlar bulunuyor. Nurcan Şen, Türk edebiyatı tarihi ve incelemelerinde henüz kendine yer edinememiş bir yazar olan Cemal Hurşid’in Sırtlan adlı romanı üzerine eğiliyor. “Cemal Hurşid’in Sırtlan Adlı Romanında Taşra Sıkıntısı” başlığı altında “taşra sıkıntısı teması”nı inceliyor. 

Gulzar Mammadova, “Bloom, Şiirde Etkileşim ve Halef-Selef İlişkisi” başlığı altında Harold Bloom’un Etkilenme Endişesi adıyla Türkçeye aktarılan eserini tanıtıyor. Mammadova, Türk edebiyatı araştırmacıları arasında büyük ilgi gören Etkilenme Endişesi’ni bölümler üzerinden dikkatli bir tanıtma ve değerlendirmeye tabi tutuyor.  

Dergimizin yeni sayılarına makalelerinizi, görüş ve eleştirilerinizi beklediğimizi belirterek gönlünüzce bir yaz mevsimi diliyoruz. 

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ


Editör(ler)

Prof. Dr. İbrahim TÜZER

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER


Ankara  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Mustafa Örücü  
MESTİZA BİLİNCE VE KÜLTÜREL ŞİZOFRENİYE DAİR: GÖLGELER VE HAYALLER ŞEHRİNDE TÜRK EDEBİYATININ SOYSUZU

 27, Ss, 01-14

OF MESTIZA CONSCIOUSNESS AND CULTURAL SCHIZOPHRENIA: INGLOURIOUS BASTARD OF TURKISH LITERATURE IN GÖLGELER VE HAYALLER ŞEHRİNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.510
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şeyma Karaca Küçük  
BEHÇET NECATİGİL’İN “KİTAPLARDA ÖLMEK” VE PERCY B. SHELLEY’NİN “OZYMANDIAS” ADLI ŞİİRLERİNE POSTYAPISALCI BİR YAKLAŞIM

 27, Ss, 15-30

A POSTSTRUCTURALIST APPROACH TO BEHÇET NECATİGİL’S “TO DIE ON BOOKS” AND PERCY B. SHELLEY’S “OZYMANDIAS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.509
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

E. Candan İri Nurten KİRİŞ YILMAZ  
BİR İMPARATORUN HAKİKATE BAŞKALDIRISININ “AY”A GİDEN SAÇMA YOLCULUĞU: ALBERT CAMUS’NÜN CALIGULA’SI

 27, Ss, 31-60

AN EMPEROR’S ABSURD JOURNEY TO “THE MOON” FOR THE REVOLT TO THE TRUTH: ALBERT CAMUS’ CALIGULA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.511
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emrah Seferoğlu Ülkü ELİUZ  
ETNİK ÇADIR - ETNİK KİMLİK: SAVAŞI MERKEZE ALAN TÜRK ROMANI ÖRNEKLEMİNDE

 27, Ss, 61-90

ETHNIC IDENTITY-ETHNIC TENT: IN THE SAMPLE OF TURKISH NOVEL CENTERED ON WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.513
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurcan Şen  
CEMAL HURŞİD’İN SIRTLAN ADLI ROMANINDA TAŞRA SIKINTISI

 27, Ss, 91-118

PROVINCIAL TROUBLE IN CEMAL HURŞİD'S NOVEL SIRTLAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.512
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gulzar Mammadova  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BLOOM, ŞİİRDE ETKİLEŞİM VE HALEF-SELEF İLİŞKİSİ

 27, Ss, 119-128

BLOOM, THE INTERACTION IN THE PEOM AND SUCCESSOR AND PRESECESSOR RELATIONSHIP

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |