MUHİT DERGİSİNDEKİ KADIN HİKÂYECİLER
(WOMEN STORYTELLERS IN MUHİT JOURNAL )

Yazar : Ertuğrul Gazi Derhem    
Türü :
Baskı Yılı : 16
Sayı : 31
Sayfa : 191-212
    


Özet

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte dergi sayısında büyük bir artış olmuş ve bu dergilerin çoğu yeni rejimin ideolojisini halka anlatmak amacını taşımıştır. Özellikle harf inkılâbının ardından dergiler yeni yazı dilinin halka aktarılmasında büyük görevler üstlenirler. Bu doğrultuda bu dönemde ortaya çıkan dergilerden biri de Muhit’tir. 1928 yılından 1933 yılına kadar 55 sayı çıkan Muhit dergisi, birinci sayısının tamamı ve ikinci sayısının ilk yarısı hariç yeni alfabe ile basılmıştır. Bunun yanında Muhit’in yalnızca bir edebî dergi olmadığını söylemek gerekir. Dergi, spor, memleket meseleleri, kadın ve çocuk sayfaları, ünlü isimlerin biyografileri gibi çok farklı konuları bünyesinde barındırır. Bu çalışmada Muhit’te önemli bir yer tutan kadın hikâyecilere ve onların hikâyelerine odaklanılacaktır. Dergide başka türlerde de yazıları olan bu kadın hikâyecilerin hikâyelerini estetik kaygıdan çok halka mesaj verme niyetiyle yazmış oldukları söylenebilir. Bu doğrultuda, ele alınacak olan hikâyelerin iletmek istedikleri mesajlara bu çalışmada yakından bakılmaya çalışılacaktır. Ayrıca yine bu araştırmayla birlikte bazılarının adları yeni duyulacak olan kadın yazarlarımız hakkında tanıtıcı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet dönemi, Muhit dergisi, kadın yazarlar

Abstract

With the proclamation of the Republic, there was a great increase in the number of journals and most of these journals aimed to explain the ideology of the new regime to the public. Especially after the alphabet reform, journals play a major role in the transfer of the new written language to the public. Accordingly, one of the journals that emerged in this period was Muhit. From 1928 to 1933, 55 issues of Muhit journal were printed with the new alphabet, ezcept fort he entire first issue and half of the second issue. It should alsa be noted that Muhit was not only a literary journal. The journal covers a wide range of topics such as sports, national affairs, women’s and children’s pages and biographies of celebrities. This study will focus on women storytellers and their stories, which have an important place in Muhit. It can be said that these women storytellers who also wrote in other genres in the journal,wrote their stories wtih the intention of giving a message to the public rather than aesthetic concerns. In this direction, this study will try to take a closer look at the messages that the stories to be discussed want to convey. In addition, this research aims to provide introductory information about our women writers, some of whose names will be heard for the first time.Keywords
Republic period, Muhit journal, women writers