YENİ YERALTI EDEBİYATI KAVRAMINA BİR BAKIŞ: BİZARRO KURGU
(A LOOK AT THE CONCEPT OF NEW UNDERGROUND LITERATURE: BIZARRO FICTION )

Yazar : Demet Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 30
Sayfa : 019-036
    


Özet

Klasik kurguların deneysel yollarla aşılmaya çalışıldığı günümüz roman sanatında anlatı unsurları bakımından marjinal bir görünüm sergileyen her eser yeraltı edebiyatı olarak sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ana akım edebiyatta yer almayan metinleri kapsayan bir ifade olarak “yeraltı olma” durumunu aşan ve çeşitli incelemelerle özellikleri belirlenen yeraltı edebiyatı bir tür hâlini alır. Bu durumda biçim ve içerik bakımından ana akım edebiyata dâhil edilemeyen her eser yeraltı edebiyatı türüne dâhil edilmemelidir. Türler arasındaki sınırların giderek silikleşmeye başladığı çağdaş edebiyat dünyasında farklı türlerin unsurlarını aynı anda taşıyan eserlerin tasnifi kimi çatışmaları beraberinde getirir. 2005 yılında taşıdığı özelliklerin çeşitliliği sebebiyle bu türlerden herhangi birine dâhil edilemeyen kimi eserler bağımsız üç yayın kuruluşunun aldığı kararla Bizarro kurgu olarak adlandırılmaya başlanır. Bizarro kurgu hiç düşmeyen temposunun altında yatan eleştirel bakış açısı ve yıkıcı tavrı, aksiyonun önemli olduğu olay örgüsüne uygun şekilde hareket eden kişilerinin modern bireyi yansıtması ile dikkate alınması gereken bir türdür. Modern dünyanın bireyi sürüklediği doyumsuzluk, Bizarro kurguyu ortaya çıkarır. Türk edebiyatında Bizarro kurgu ilk kez bu çalışma ile ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler
Yeraltı edebiyatı, yeni yeraltı edebiyatı, Bizarro kurgu, roman, modern Türk edebiyatı

Abstract

In today's novel art, in which classical fictions are tried to be overcome with experimental ways, every work that exhibits a marginal appearance in terms of narrative elements is classified as underground literature. With the studies carried out in recent years, underground literature, which goes beyond the state of being "underground" as an expression that includes texts that are not included in the mainstream literature, and whose features are determined by various studies, becomes a genre. In this case, every work that cannot be included in the mainstream literature in terms of form and content should not be included in the underground literature genre. In the contemporary literary world, where the boundaries between genres are increasingly blurred, the classification of works that carry the elements of different genres at the same time brings with it some conflicts. In 2005, some works that could not be included in any of these genres due to the diversity of their characteristics began to be called Bizarro fiction with the decision of three independent broadcasting organizations. Bizarro fiction is a genre that should be taken into account with its critical perspective and destructive attitude underlying its never-ending pace, and its characters, who act in accordance with the plot where the action is important, reflecting the modern individual. The dissatisfaction with which the modern world drags the individual reveals Bizarro fiction. In Turkish literature, Bizarro fiction is discussed for the first time with this study.Keywords
Underground literature, new underground literature, Bizarro fiction, novel, modern Turkish literature