ANTİKA TİTANİK ROMANINDA TRANSHÜMANİST VE POSTHÜMANİST ÖGELER
(TRANSHUMANİST AND POSTHUMANİST ELEMENTS IN THE ANTIQUE TITANIC NOVEL )

Yazar : Muhammed Atakur  Cafer Gariper  
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 30
Sayfa : 001-018
    


Özet

Hayatın kısalığı karşısında yenilmeye neredeyse mahkûm kılınan insan, ölümden kaçışı kendini geliştirmekte hatta kendi benliğini aşmakta bulmuştur. Kendini aşabilmek için öncelikle kendisini tanıması gerektiğini fark eden insan, hümanizm fikri ile kendini tanıma yolunu gitmiştir. Fakat bu fikir hem belirli çerçevelerce sınırlandırılmış hem de zamanla eskiyen bir düşünce haline gelmiştir. Hemen ardından ise hümanizm sonrası, bir başka deyişle transhümanizmdüşüncesi ortaya atılmış ve insan artık kendi sınırlarını aşmanın eşiğine varmıştır. Fakat tranhümanizmdeki çıkmaz düşünce hümanizmdeki ile aynıdır. Dönüşümün herkes için değil de seçilmiş olanlar için geçerli olması hâlâ popülerdir ve bu düşünce bazı çevreler tarafından kabul edilemez bir düşünce olarak görülür. Böylelikle kendini tanımak ve kendi sınırlarını aşmak isteyen insan,posthümanizm düşüncesine ulaşır. Yapılan çalışmanın esas meselesi Murat Menteş’in Antika Titanik romanındaki transhümanist ve posthümanist ögelerin tespitidir. Çalışmada sırasıyla hümanizm, transhümanizmve posthümanizm ele alınmış, ardında da Antika Titanik romanındaki transhümanist ve posthümanist ögeler tespit edilmiştir ve bir edebi eserde hangi yollarla kullanıldığı incelenmeye değer görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Transhümanizm, Posthümanizm, Gerçek Sonrası, Murat Menteş, Antika Titanik

Abstract

The human being, who is almost condemned to be defeated by the shortness of life, has found the escape from death to improve himself and even surpass his own self. Realizing that he must first know himself in order to surpass himself, the person has gone the way of knowing himself with the idea of humanism. However, this idea has been limited by certain frameworks and has become an outdated idea over time. Immediately after, the idea of post-humanism, in other words transhumanism, was put forward and people are now on the verge of exceeding their own limits. But the dead-end thinking in transhumanism is the same as in humanism. It is still popular that transformation applies to the chosen and not to everyone, and this idea is seen as unacceptable by some circles. Thus, the person who wants to know himself and overcome his own limits reaches the idea of posthumanism. The main issue of study is the determination of the transhumanist and posthumanist elements in Murat Menteş’s novel Antique Titanic. İn the study, humanism, transhumanism and posthumanism were discussed respectively, and then the transhumanist and posthumanist elements in the Antique Titanic novel were determined and it was worth examining the ways in which they used in a literary work.Keywords
Transhumanism, Posthumanism, Post Real, Murat Menteş, Antique Titanic