BİR MİLLİ HİKÂYECİ: ŞEVKET BULUT (Vefatının 20. Yılında)
(A NATIONAL STORYTELLER: SEVKET BULUT (In the 20th Year of His Death) )

Yazar : Mustafa Karabulut    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 137-145
    


Özet
Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinin önemli isimlerinden olan Şevket Bulut, 17.09.1996 tarihinde vefat etti. Hayatında her şeyin başının sevgi olduğunu söyleyen Bulut, bu düşüncesini bütün hikâyelerinde ortaya koyar. O, aynı zamanda Anadolu insanını yakından tanıyan, halka her zaman değer veren ve değer gören bir gönül insanıdır. Halkın düşünüş ve davranış biçimleri, acıları, yoksullukları, gelenekleri, kısaca bütün hayatları Şevket Bulut’un hikâyelerinde tarafsız bir şekilde dile getirilir. Bulut, adeta köy ve kasaba hayatını görünür kılmayı hedefler. Halkın yoksulluğunu işlerken ideolojik bir tutum sergilemez ve halkı istismar etmez. Bulut, Güneydoğu Anadolu bölgesinin insanını yakından tanıdığı için hikâyelerinde bu yörenin insanlarını başarıyla işlemiştir. Görevi nedeniyle Maraş’ın yüzlerce köyünü tanıma imkânı bulan yazar, gördüğü ve duyduğu olayları, halkın kullandığı kelime, deyim ve atasözlerini derleyerek hikâyelerinde kullanmıştır. Köyü ve köylüyü yakından tanıma fırsatı bulduğu için köy hayatını köylünün yoksulluğunu hikâyelerinde yoğun bir şekilde yansıtır. Yazarın hikâyelerinde geniş bir şahıs kadrosu hemen dikkati çeker. Genellikle kırsal kesimlerdeki insanların görüldüğü bu hikâyelerde insanların hayat, doğum, ölüm, zaman, ekonomik problem, inanış, psikolojik temayüller karşısındaki tutum ve davranışları irdelenmiştir. Yazar bunları belirtirken kaybolmak üzere olan gelenek ve göreneklerle zayıflayan kültürel ve manevi değerleri okuyucuya ibret verici bir tarzda yansıtmıştır. Bu yazıda amaç, Şevket Bulut'un hikâye anlayışını ortaya koymak ve ölümünün yirminci yılında yazarı anmaktır.

Anahtar Kelimeler
Modern Türk hikâyesi, Hikâye türü, Şevket Bulut.

Abstract
Şevket Bulut, who is one of the important names of the Turkish story of the Republican period, died on 17.09.1996. In his life, he says that everything is love, and he puts that thought in all his stories. He is also a heartfelt person who knows the people of Anatolia and appreciates and values the people all the time. People's thoughts and behaviors, pain, poverty, traditions, and all their lives are expressed in an unbiased manner in Şevket Bulut's stories. The cloud aims to make the village and town life visible. People can not exhibit an ideological attitude that does not treat poverty and does not abuse the people. ABSTRACT Because of the familiarity of the people of the Southeastern Anatolian region, the cloud successfully manipulated the people of this region in their stories. Having the opportunity to recognize hundreds of villages in Maraş due to his duty, the author has used the words he has seen and heard in his stories by compiling the words, idioms and proverbs used by the people. Because he finds a chance to get to know the village and the villager closely, he reflects the village life intensely in the stories of the village's poverty. In the story of the author, a large number of people draw attention immediately. In these stories where people in rural areas are often seen, the attitudes and behaviors of people towards life, birth, death, time, economic problem, belief, psychological tendencies are examined. The writer reflected the cultural and spiritual values that are weakened by the traditions and customs that are about to disappear when they are mentioned, in an authoritative manner. The purpose of this article is to reveal the understanding of Şevket Bulut's story and to remember the author in the twentieth year of his death.

Keywords
Modern Turkish story, Story type, Şevket Bulut.