“HAN DUVARLARI” ŞİİRİ İLE “BİNBİRİNCİ GECE” ŞİİRİNİ METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ
(READING EXPERIENCE ON “HAN DUVARLARI” AND “BINBIRINCI GECE” IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUAL RELATIONS )

Yazar : Kağan Gariper    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 95-103
    


Özet
Yaratılan her metnin daha önce yazılmış metinlerle söyleşi içerisinde olduğu varsayımına dayanan metinlerarasılık kuramı, bir metnin bir başka metin içindeki somut varlığını ve yeni bağlamda uğradığı biçimsel ve anlamsal dönüşümlere bağlı olarak yüklendiği işlevleri inceler. Metinlerde yapılan göndermeleri, öykünme, yansılama, yenidenyazma, anıştırma, intihal gibi yöntemler çerçevesinde değerlendiren metinlerarasılık kuramı, birbirlerinden bağımsız olarak düşünülemeyen eserlerin kendinden önceki metinlerle kurduğu ilişkiler ağını konu edinir. Bu çalışmada Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” şiiri ile Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Binbirinci Gece” başlıklı şiiri metinlerarasılık kuramı merkeze alınarak incelenecek, “Binbirinci Gece” şiirinin “Han Duvarları” şiiriyle kurduğu bağlar gösterilerek metinlerarasılığın incelenecek metnin yapısal düzlemde değişmezlerinden birisi olduğu ortaya konulacak, ayrıca içerik düzleminde iki yapıt arasında beliren yakınlaşmalar çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Metinlerarasılık, Faruk Nafiz Çamlıbel, Bekir Sıtkı Erdoğan, “Han Duvarları”, “Binbirinci Gece”.

Abstract
Theory of intertextuality, bases upon the arguement of all written texts are in a dialogue with previous texts, analyzes how a text is related with another one and its functions. Theory of intertextuality, which evaluates references of texts with methods such as emulation, reflection, rewriting, transformation, antagonism, plagiarism and subliminal perception, handles the network of related texts. In this paper Faruk Nafiz Çamlıbel’s “Han Duvarları” poem and Bekir Sıtkı Erdoğan’s “Binbirinci Gece” poem will be studied in the light of intertextuality theory and revealing the links between “Binbirinci Gece” poem and “Han Duvarları” poem, structural features and contents of the texts will be analyzed.

Keywords
Intertextuality, Faruk Nafiz Çamlıbel, Bekir Sıtkı Erdoğan, “Han Duvarları”, “Binbirinci Gece”.