NECİP FAZIL’IN MEHMET ÂKİF ELEŞTİRİSİ
(NECIP FAZIL’S CRITICISM ABOUT MEHMET ÂKIF )

Yazar : Cafer Gariper  Yasemin Küçükcoşkun  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 79-94
    


Özet
20. yüzyıl Türk edebiyatının öne çıkan şairlerinden biri olan Necip Fazıl, tiyatro, hikâye, roman, fıkra gibi türlerin yanında eleştiri yazıları da yazar. O, daha çok çağdaş Türk edebiyatı ve sanatkârları üzerine eleştirilerde bulunur. Eserleri ve kişiliği hakkında görüş getirdiği, eleştiri yazıları yazdığı sanatkârlardan biri de Mehmet Âkif Ersoy’dur. O, söz konusu eleştirel yazılarında Mehmet Âkif’in şiirlerini sanat değeri bakımından zayıf bulur. Hatta onun bu yolda ortaya koyduğu kalem ürünlerinin şiir olmadığını ifade ederek bunların manzum hikâye, “nesir şiir” sayılması gerektiğini söyler. Sanatı yanında düşünce dünyası bakımından da Mehmet Âkif’in önemli biri olmadığı, orijinal fikirler getiremediği yargısında bulunur. Kişilik ve bir ideal adamı olma bakımındansa Mehmet Âkif’i önemli biri olarak değerlendirir. Bunda Mehmet Âkif’in Batılılaşmanın ve buna bağlı değişimin hızla yaşandığı bir dönemde inanç sistemine bağlı yaşama alanı kurmuş olması, inandıklarından ve değerlerinden taviz vermemesi rol oynar.

Anahtar Kelimeler
Eleştiri, Türk edebiyatı, Necip Fazıl, Mehmet Âkif.

Abstract
Necip Fazıl who is one of the outstanding poets of the 20th century Turkish Literature writes besides theatre, story, novel and anecdote also critiques. He has a lot of criticism on contemporary Turkish Literature and craftsmen. Necip Fazıl’s one of the craftsmen whom he produces ideas about his works and personality and writes critiques is Mehmet Akif Ersoy. In his critiques on Mehmet Akif, Necip Fazıl finds Mehmet Akif’s poems weak in terms of the value of art. Neither even, Necip Fazıl expressing Mehmet Akif’s products nor does being poets say that they should be considered as poetical story, “prose poetry”. He makes judgments that Mehmet Akif is not an important one in terms of his world of thought beside his work of art and he cannot present the original ideas. He evaluates Mehmet Akif as an important one in terms of his personality and being an ideal man. Here, Mehmet Akif’s westernization, accordingly his setting up a living area connected with the belief system in a period of rapid change and his making no compromises in his beliefs and values play a great role.

Keywords
Criticism, Turkish literature, Necip Fazıl, Mehmet Âkif.