CEHENNEMDE ÖZGÜRLÜK: KIRMIZI PELERİNLİ KENT
(LIBERTY IN HELL: KIRMIZI PELERİNLİ KENT )

Yazar : Ülkü Eliuz  Burak Armağan  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 61-78
    


Özet
Kırmızı Pelerinli Kent, ‘Geleceğin 50 Yazarı’ arasında gösterilen aykırı ve uyumsuz Aslı Erdoğan’ın uyumu arama gayretinin ürünü olarak 1998 yılında yayımlanır. Eser, iletişim çağının iletişimsizlik, yalnızlık, yabancılık gibi ironik hastalıkları ile mücadele eden bireylerin mekân ve zaman ile gösterge düzeyine taşınan başkaldırısının metnidir. Romanda özneyi tehdit ederek nesneleştiren kalıp değer yargılarına hem yazarın hem de roman kişisinin tepkileri anlatılır. Mekânsal görünümlü yolculuk, fiziksel ve tinsel özgürlük atılımları ile derin düzeyde kimlik edinme aşamasına taşınır. Üstkurmaca ile iki katmanlı yapıya sahip anlatı, arayış ve kaçış izlekleri üzerine inşa edilir. Gize dönüşen niteliği ile pelerinin örttüğü kent ve kente ait tüm unsurlar, sırrını kaybeder ve özgürlük sona erer. Her şeyin benzerini ve zıddını yok ettiği bu düzende kent, labirent nitelikleri ile tüm varoluşsal girişimlerin engeli olur. Bu çalışmada Kırmızı Pelerinli Kent romanı yapı, tema ile dil, üslup ve anlatım bakımından tahlil edilerek metnin gösterenlerinin anlam düzlemleri açığa çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kırmızı, Pelerin, Kent, Özgür, Mücadele, Tahlil.

Abstract
Kırmızı Pelerinli Kent (The City in Crimson Cloak) is published in 1998 as a product of search of consistency of dissident and inconsonant Aslı Erdoğan who is introduced as one of the ‘50 Authors of Future’. This work is a text of uprising of individuals who are struggling with the ironic diseases such as miscommunication, loneliness, and alienation of the communication era that has been elevated to a level so that it is manifested with threatens and objectifies the subject is being narrated in the novel. Spatial-looking journey is being moved to a deep level of identity development by physical and spiritual leaps. The narrative of subsequent layers with metafiction, is built on escape and search paths. The conundrum of the city and all the elements covered by the cloak lost its mystery and the freedom ends. In this regime of the city which destroys all the alike and the opposite, existential endeavors are blocked by the city’s labyrinth-like nature. In this work, Kırmızı Pelerinli Kent (The City in Crimson Cloak) will be analyzed in terms of work, structure, theme, language and manner, and so the indicatives of the text will be unveiled. In this way, the argumets of socio-psychological layer which is marked by the work shall be assessed.

Keywords
Red, Cloak, City, Özgür, Struggle, Analyze.