YAHYA KEMAL’İN KENDİ GÖK KUBBEMİZ ADLI KİTABINDA YER ALAN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM ALGISI
(SENSE OF DEATH IN YAHYA KEMAL’S POEMS IN KENDI GOK KUBBEMIZ )

Yazar : Ali Algül    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 1-12
    


Özet
Bu çalışmada Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz adlı eserinde yer alan ölüm algısı irdelenmiştir. Yaşamın bir gerçeği olan ölüm, Türk edebiyatında her dönem üzerine tartışılan, düşünülen, şiirler yazılan bir konudur. Gerek İslamiyet öncesi Türk edebiyatında gerekse İslamiyet sonrasında ve Tanzimat’tan günümüze kadar geçen zamanda şairler ölüm karşısında duygularını, düşüncelerini açıklamışlardır. Çağların, kültürlerin, coğrafyaların değişmesiyle birlikte ölüme yaklaşımda da farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Edebiyat tarihine bakıldığında her dönemin kendi ölüm algısının olduğu görülecektir. Türk tarihinin, başta savaşlar olmak üzere siyasal, sosyal, kültürel değişimlerin görüldüğü en kritik dönemlerinden birinde yaşayan Yahya Kemal de, ölüme karşı duyarsız kalamamıştır. Bu bağlamda Doğu ve Batı kültürlerinin etkisi altında ölüme eserlerinde fazlasıyla yer vermiştir. Yapıtlarında ölüme tek bir bakış açısıyla yaklaşmayan Yahya Kemal, kimi şiirlerinde ölümü bir yok oluş olarak görürken kimi şiirlerinde ise öte dünyaya ya da bir bilinmeze gidiş olarak algılar. Özellikle Paris dönüşü yazdığı şiirlerinde ölüme maddi açıdan yaklaşırken ömrünün sonuna doğru dinsel bir bakış açısına kayar. Ölümü yokluk olarak ele aldığı şiirlerinde kalıcılığı sanat ve geride bıraktığı vatanla sembolize eder. Bu makalenin asıl kaynağı durumunda olan Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal’in sağlığında planlanmasına karşın kendisinin ölümünden sonra basılabilmiştir. Yahya Kemal bu kitabında ölüm temasının dışında aşk, tarih, sonsuzluk, deniz ve İstanbul üzerinde de durmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal, Ölüm, Yaşam, Öte dünya.

Abstract
In this study, Yahya Kemal’s perception of death in his own book named “Our Own Vault of Heaven” has been discussed. Death as a fact of life has been a subject discussed and thought in Turkish literature every period of time, thought and about which poems have been written. Poets have expressed their feelings and thoughts against death in both the pre- Islamıc Turkish literature, after Islamic age and from Tanzimat Reform Era to the present day. With the change of ages, cultures and geographies, approaches for death have emerged with different viewpoints. When viewed in the history of literature it will be seen that each period has its own perception of death. Yahya Kemal, who lived in one of the most critical history, in which especially wars, political, social, cultural changes experienced in Turkish history couldn’t remain indifferent to death. He has included a lot of death theme in his works under the influence of Eastern and Western culture in this context. In some poems, Yahya Kemal who doesn’t approach death with a single point of view perceive death as disappearing, however he perceives death as travelling to the other world or the unknown in another poems. While he approaches death from material point of view especially in his poems written after he comes from Paris; he adopts spiritual point of view in his declining years. He symbolizes permanence in his poems in which he approaches death as poverty with art and homeland which he left behind. Our Own Vault of Heaven which is a main source of this article could only be published after his death although it had been planned in his lifetime. Yahya Kemal dwells on love, history, eternity, sea and İstanbul apart from death theme in this book.

Keywords
Yahya Kemal, Death, Life, The other world.