ROMANDA ZAMAN MESELESİ
(THE MATTER OF TIME IN THE NOVEL )

Yazar : Adem Can    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 9
Sayfa : 107-137
    


Özet
Romanın önemli ögelerinden biri zamandır. Çünkü kurmaca bir dünyanın teşekkülü zamana muhtaçtır. Zamanın iyi kurgulanmadığı eserde yapı dağınıktır. Bu nedenle roman sanatı hemen hemen zaman sanatıdır. Güçlü romanlarda estetik bir zaman kurgusuyla karşılaşılır. Bu kurgu çok boyutlu bir süreçtir. O çözümlenmeden eserin değeri takdir edilemez. Bu çalışmada romandaki zamanın işlevi üzerinde durulmakta ve zamanla ilgili farklı meseleler teorik olarak izah edilmektedir. Daha sonra bu teorik bilgi bazı tanınmış romanlardan alıntılarla desteklenmektedir. Çalışmada mümkün mertebe mevcut terimlere bağlı kalınmıştır. Ancak hakkında henüz ittifak sağlanamayan meselelerle ilgili az sayıda yeni terime yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Roman sanatı, itibari zaman, vaka zamanı, anlatma zamanı, zamanın akışı.

Abstract
One of the most important components of novel is the time. Because a consisting of fictional construction is in need of the time. The construction of novel whose time can not be built well is disorganized. For this reason, art of novel is about art of time. It is seen that good novels have got to an esthetic fiction of time. The fiction is a process that have many aspects.To appreciate value of work it has to be analyzed. In this study, it is focused on function of time in novel and different matters of time of novel is explained theoretically.Then this theoretical knowledge is supported by quotations from wellknown works. The study depended on current terms generally, but few terms are used that there is not any agreement about it.

Keywords
The art of novel, fictional time, time of action, narrative time, rhythm of time.