HİLMİ YAVUZ’UN ÇÖL ŞİİRLERİ’ˆNDE VARLIK SORGULAMASI
(THE QUESTIONING OF EXISTENCE IN HİLMİ YAVUZ’S “POEMS OF DESERT” )

Yazar : Nilüfer Aka    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 123-144
    


Özet
Doğu ve Batı geleneğini geniş kültür birikimiyle eserlerine taşıyan Hilmi Yavuz, modern dünyanın boşluğunu ‘sahih şiir’ ile doldurmaya çalışır. Doğu ve Batı kaynaklarından beslenerek oluşturduğu Çöl Şiirleri’ni geleneğin modernle birleşimi sonucunda ortaya koyar. ‘Çöl’ün insanlığın varoluşundan bu yana yüklendiği mânâ Hilmi Yavuz’un şiirinde yeniden canlanır. Her okuyucu çölü yeni çağrışımlarla kendine özgü olarak anlamlandıracaktır. Bu yazıda da Hilmi Yavuz’un Çöl Şiirleri çerçevesinde çölün varoluştaki ve varlık olarak insanın çöldeki konumu üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hilmi Yavuz, şiir, çöl, varlık, varoluş.

Abstract
By virtue of his extensive cultural background Hilmi Yavuz attempts to fill the emptiness created by modern world with his “authentic poetry” reflecting the Oriental and Western tradition. He presents “Poems of Desert” nourished by Oriental and Western resources as a reflection of the embracement between tradition and modernity. The meaning born by the ‘Desert’ since the existence of mankind is resurrected in Hilmi Yavuz’s poetry. Every single reader shall reconstruct in his mind the desert with unique personal associations. Likewise in present paper within the framework of Hilmi Yavuz’s “Poems of Desert” the focus shall be on the position of desert in existence and the position of man as an entity in the desert.

Keywords
Hilmi Yavuz, poem, desert, entity, existence.