Abstract


“HAN DUVARLARI” ŞİİRİ İLE “BİNBİRİNCİ GECE” ŞİİRİNİ METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ
Yaratılan her metnin daha önce yazılmış metinlerle söyleşi içerisinde olduğu varsayımına dayanan metinlerarasılık kuramı, bir metnin bir başka metin içindeki somut varlığını ve yeni bağlamda uğradığı biçimsel ve anlamsal dönüşümlere bağlı olarak yüklendiği işlevleri inceler. Metinlerde yapılan göndermeleri, öykünme, yansılama, yenidenyazma, anıştırma, intihal gibi yöntemler çerçevesinde değerlendiren metinlerarasılık kuramı, birbirlerinden bağımsız olarak düşünülemeyen eserlerin kendinden önceki metinlerle kurduğu ilişkiler ağını konu edinir. Bu çalışmada Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” şiiri ile Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Binbirinci Gece” başlıklı şiiri metinlerarasılık kuramı merkeze alınarak incelenecek, “Binbirinci Gece” şiirinin “Han Duvarları” şiiriyle kurduğu bağlar gösterilerek metinlerarasılığın incelenecek metnin yapısal düzlemde değişmezlerinden birisi olduğu ortaya konulacak, ayrıca içerik düzleminde iki yapıt arasında beliren yakınlaşmalar çözümlenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Metinlerarasılık, Faruk Nafiz Çamlıbel, Bekir Sıtkı Erdoğan, “Han Duvarları”, “Binbirinci Gece”.
Kaynakça