Özet


MITOS-LOGOS BAĞLAMINDA IHSAN OKTAY ANAR’IN ROMANLARI
Bu yazının konusu "mitos" ve "logos"un İhsan Oktay Anar'ın romanlarındaki görünümünü ortaya koymaktır. Gerek "mitos" ve gerek "logos"un "Epos"la birlikte eski Yunan'a kadar giden bir geçmişi olmakla ve her üçü de "söz" anlamına gelmekle birlikte günümüze kadar değişik nüanslar kazandıkları görülmekte ve farklı farklı düşünce akımlarına göre yorumlandıkları dikkat çekmektedir. Zaman zaman haklı olarak "mit" ile karıştırılsa da bugün mitos, özellikle anlatılarda genellikle olağanüstü kişi, eylem, olay veya tarihsel ya da güncel birtakım fenomenler için kullanılmaktadır. Logos ise mitostan daha farklı olarak rasyonel bir zihin alanına yönelir. Mitosa karşılık logos, eleştirel zekânın ve aklın değişik yollarını kullanarak hakikati yeniden dizayn etmek niyetindedir. Fakat her ikisinin de sözü veya bu yazının temel aldığı anlamlarıyla metinsel anlatıyı hedef aldığını ve mit üzerine araştırmalardan biraz farklılıklar arz ettiğini ifade etmek gerekir. Özellikle 80 sonrasında değişmeye başlayan Türk romanı içerisinde, farklı anlatı yöntemlerini kullanmaya başlayan yazarlar, postmodern bir yönelimle modern öncesi metin biçimlerini de günümüze taşımaya başladılar. Bu yazarlar içinde en dikkat çekenlerden birisi hiç şüphesiz İhsan Oktay Anar'dır. Bu yazıda onun Amat, Efrasiyâb'ın Hikayeleri, Kitab-ül Hiyel, Puslu Kıtalar Atlası, Suskunlar isimli romanlarında bu ikili yapının; hem mitosa ve hem de logosa bağlı metin kurma anlayışının nedenleri ve çeşitleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İhsan Oktay Anar, Novel, Mythos, Logos.
Kaynakça