HÜSEYİN SU ÖYKÜLERİNDE MİTİK UNSURLAR, ANAÖRGELER VE MOTİFLER
(MYTHCAL ELEMENTS AND LEITMOTIVS IN THE STORIES OF HÜSEYİN SU )

Yazar : Mahfuz Zariç    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 193-218
    


Özet
Hüseyin Su, Cumhuriyet dönemi öykücülüğümüzde "Yeni Gelenekçiler" arasında anılmaktadır. Yazarın bugüne kadar yayımlanmış Tüneller, Ana Üşümesi, Gülşefdeli Yemeni ve Aşkın Halleri adlı dört öykü kitabında toplam yirmi yedi öyküsü bulunmaktadır. Bu makalede yazarın öykülerinde yer alan yol, arama, dönüş/yeniden doğuş ve ölüm mitlerini; ritüeller ve anaörgeler/leitmotivleri; hayal, mektup, gül, sandık, kitap, muska ve güvercin gibi sembolik değeri olan unsurları edebiyatta geleneğe bağlılık çerçevesinde nasıl ele alıp işlediğini inceledik.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Su, öykü, mitik unsurlar, leitmotiv, motif.

Abstract
Hüseyin Su is mentioneda mong the "Neo-Traditionalists" in the republican Turkish storytelling. The author has a total of 27 stories published in his four story books titled Tüneller, Ana Üşümesi, Gülşefdeli Yemeni and Aşkın Halleri. In this article it is analyzed how the author workes through such myths as road, search, return/rebirth and death; rituals and leitmotivs; and such elements of symbolic value as dreaming, letter, rose, crate, book, talisman and pidgeon within the conception of adherence to tradition in literature.

Keywords
Hüseyin Su, story, mythic elements, leitmotiv, motif.