Yazım ve Kaynak Gösterme KılavuzuYENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI 
MODERN TURKISH LITERATURE RESEARCHES

Yazım ve Kaynak Gösterme Kılavuzu

1. Başlık: İçerikle uyumlu ve içeriği en iyi ifade eden şekilde olmalı, koyu harflerle yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 12 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, adresler ise normal harflerle yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i belirtilmelidir.

3. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden yaklaşık 150-200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak 4-8 kelimeden oluşan anahtar kelimelere yer verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Satırın solundan 1 cm, sağından 0,5 cm içeride, blok hâlinde ve 15 nk satır aralığı ve 10,5 puntoyla yazılmalıdır.

4. Ana Metin: A4 boyutunda sayfaya, MS Word programında, Cambria  yazı karakteri ile 11 punto, 18 nk satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraf girintisi bırakılmamalı, paragraf aralığı 10 nk olmalıdır. Yazılar öz ve kaynakça dâhil 8.000 (sekiz bin) kelimeyi aşmamalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar ile kitap, dergi gibi eser isimleri eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde tırnak işaretiyle birlikte eğik harflere yer verilmemeli, çifte vurgulamalara gidilmemelidir.

5. Bölüm Başlıkları: Makalede ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. Başlık düzeyleri şöyle belirlenecektir:

1.düzey           Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.düzey           Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.düzey           Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.düzey           Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.düzey           Girintili, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

6. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.

8. Alıntı ve  Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40  kelimeden az alıntılar satır arasında; 40  kelimeden uzun alıntılar satırın sağından 0,5 cm ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla, ana metinden 1 punto küçük yazılmalıdır. Dipnotlara açıklamalar için olabildiğince az başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

(Akün, 2014: 88).

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:

(Korkmaz vd. 2011: 12).

Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın yalnızca yayın tarihi yazılmalıdır:

Bilgegil (1979: 134), Hürriyet gazetesi konusunda …

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarın soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin adı yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

Tanpınar (1949, Kaplan 1987’den).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.ucuncutaraf.com [Erişim: 01.03.2016]

 

9. Kaynaklar: Makalenin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Tek yazarlı kitap

Örnek: 

Aktaş, Şerif (1996). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I. Ankara: Akçağ.

Frye, Nortrop (2015). Eleştirinin Anatomisi. Hande Koçak (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

 

Çok yazarlı kitap

İki yazarlı kaynaklarda adı önce yazılmış yazarın soyadı bilgisi ile başlanır. Künye bilgilerinin alfabetik sıralanmasında ilk yazardan sonrakilerin soyadlarının öne alınması gerekmez.

Örnek:

Korkmaz, Ramazan; Deveci, Mutlu (2011). Küçürek Öykü. İstanbul: Grafiker.

Kaynağın üçten fazla yazarı varsa, ilkinin soyadı ve adı yazılmalı, sonra vd.  ya da ve diğerleri kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek:

Kaplan, Mehmet vd. (1974). Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

 

Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Kitap künyesinde sayfa numarası bilgisinin verilmesine gerek yoktur. Dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi kısa yazılarda yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisine yer verilmelidir.

Örnek:

Özel, İsmet (1982). Şiir Kitabı. İstanbul: Adam.

Eliuz, Ülkü (2009). “Geleneğin Dirilişi Nazan Bekiroğlu’nun Yusuf ile Züleyha’sı”. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2: 111-128.

Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa adına yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.

Örnek:

Nasio, J.-D.  (2007). Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders. Özge Erşen-Murat Erşen (Çev.). Ankara: İmge.

Aynı yazara ait birden fazla yayın kaynakçada gösterilecekse bu durumda, ilk esere yer verildikten sonra aynı yazarın diğer eserleri için ad ve soyadı düzenini yinelemek yerine ad ve soyadı bilgisinin yerine uzun çizgi konabilir. 

Aynı yazara ait birden fazla eserin kaynakçadaki sıralaması eserlerin alfabetik sıralamasına göre yapılır.

Örnek: 

Balcı, Yunus (2000). “Batılılaşma Açısından Roman-Aydın İlişkisi ve İlk Dönem Romanlarımızda Aydınlar”. Türk Yurdu, 153-154: 133-139.

Balcı, Yunus (2002). “Yenileşme Zihniyeti  Bakımından Tanzimat Romanının Anlam”. Türkler. C.15. Ankara: 189-195.

Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.

Örnek:

Şahin, İbrahim (2012a). Tanpınar Haz ve Günah. İstanbul:  Kapı.

Şahin, İbrahim (2012b). “Üçüncü Göz: Tanpınar’da Meşruiyet Sorunu”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları,  7: 57-78.

Ansiklopedi maddelerinde madde yazarının biliniyorsa soyadı ve adından sonra, sırasıyla maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin tam adı, cilt numarası, yayın yeri, yayınevi ve sayfa aralığı belirtilmelidir: 

Örnek:

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 348-349.

Tezler kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır:

Örnek:

Tüzer, İbrahim (2002). Ali Mümtaz Arolat: Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.

Basılmamış tezler YÖK’ten indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonunda verilir.

İnternette yer alan bir çalışmaya atıfta bulunmak için Yazarın soyadı, Yazarın adı. “Mesajın başlığı”. İnternet adresi. (Erişim Tarihi) bilgilerini vermek yeterlidir.

Örnek:

Gariper, Cafer. “Günahın Çağrısı: Bir İntihal Hâdisesi”. http://ucuncutaraf.com/2015/04/14/1273/. (Erişim Tarihi: 01.03.2016)

 

Ansiklopediler

Aktaş, Şerif (2002). Ahmet Muhip Dıranas. Büyük Türk Klâsikleri içinde (1. Baskı. Cilt. 14, s.569-572). İstanbul: Ötüken.

 

Sözlükler

Mazmun. (2008). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Cilt II. (3. Baskı), İstanbul: Kubbealtı.

Metin içi referansta ise: (Mazmun, 2008)

 

Film

Sınav, Osman (Yönetmen). (2012). Uzun Hikâye. İstanbul: Sinegraf.

Metin içi referansta ise: (Uzun Hikâye, 2012)