GENÇ KALEMLER DERGİSİNİN ESTETİK ANLAYIŞI
(THE AESTHETICS OF THE GENÇ KALEMLER MAGAZINE )

Yazar : Recep Duymaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 1-42
    


Özet
Genç Kalemler dergisi, II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra Selanik'te çıkmaya başlamış bir dil, edebiyat, sanat ve düşünce dergisidir. Dergide dil, edebiyat, sanat, tarih, felsefe ve sosyolojiye dair yazıların yanında bediiyat (estetik) yazıları da çıkmıştır. Bu çalışmamızı, dergideki estetik yazılarının çözümlenmesiyle sonuçlandırdık. Estetik, kuşkusuz bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, dört unsuru içeren bir bütünlüktür. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz: Estetik süje (sanatkar), estetik obje (sanat eseri), estetik değer (sanat eserinin güzelliği) ve estetik yargı (sanat eserinin yargılanması). Genç Kalemler dergisindeki estetikle ilgili yazıları, önce bu dört unsura göre gruplandırdık, sonra da her gruba giren yazıları, kendi içinde zamandizinsel/kronolojik olarak çözümlemeye çalıştık. Çözümlemelerimizin sonunda estetiğin temel unsurlarına dair görüşleri birleştirdiğimizde Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde dönemine göre yeni bir estetik ve sanat anlayışı getirdiğini ortaya koyduk. Çalışmamızın akışı içinde bu yeni estetik ve sanat anlayışının özelliklerini, metinlere dayalı olarak, yazdık.

Anahtar Kelimeler
Genç Kalemler dergisi, sanatkâr, sanat eseri, sanat eserinin değeri, sanat eserinin yargılanması.

Abstract
Genç Kalemler was a magazine published in Thessaloniki after the declaration of II. Meşrutiyet (constitutional monarchy) on language, literature, arts and opinions. In addition to articles on language, literature, arts, history, philosophy and sociology, those on aesthetics were also published in the magazine. This study is limited to the analysis of aesthetical articles published in Genç Kalemler. Aesthetics is undoubtedly a scientific discipline, which forms a unity off our elements: A esthetic subject( the artist), a esthetic object (the artwork), a esthetic value (the beauty of the artwork) and aesthetic judgement (the judgement of the artwork). Firstly, the aesthetics related articles are groupped according to the aforementionefdo ur elements and then the articles within each group is attempted to analyze chronologicalIy. In result of the analysis it is postulated that the Genç Kalemler magazine introduced a novela esthetics and understandingo f arts with respectt o its period in the history of Turkish literature. The properties of the aforementioned aesthetics and understanding of arts is written through the study depending on the source texts.

Keywords
Genç Kalemler magazineı artistı artwork, beauty of artwork, judgement of the artwork.