ÖLMEYE YATMAK YA DA YURTSUZLUĞUN ANATOMİSİ
(TO LAY INTO DYEING OR THE ANATOMY OF HOMELESSNESS )

Yazar : Müge Göncü    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 91-116
    


Özet

: Bu çalışmanın problemi, Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar adlı üçlemesinin ilki olan Ölmeye Yatmak romanında kadının toplumsal, kültürel ve bireysel yurtsuzluğudur. Türkiye modernleşmesin, inkılâpların, devlet ve siyaset ilişkilerinin belirlediği bir atmosferde yaşayan romanın başka kişisi Aysel, sosyolojik ve psikolojik veri ve yöntemlerin yardımıyla çözümlenmektedir. Toplumsal uyumsuzluk, entelektüel karşılıksızlık, sorunlu kadın kimliği ve intihar arzusu gibi modern olgular “yurtsuzluk” olarak kavramsallaştırılmakta ve Aysel’in yurtsuzluğunu hazırlayan ve besleyen sebepler ve Entelektüel/yazar/kadın bağlamında önemli bir imgeye dönüşen Virginia Wolf’un Kendine Ait Bir Oda’nın Aysel bağlamında neye denk geldiği analiz edilmektedir. Toplumsal ve bireysel “tutunamamazlık” ile “arada kalma”nın yurtsuzluk ile zorunlu bağı tespit edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Kadın, Yurtsuzluk, Kimlik, İntihar, Roman

Abstract

The thesis of this study is regarding the social, cultural and individual homelessness of woman as depicted in the first novel titled To Lay Into Dyeing of the triple books titled The Tough Times belonging to the Turkish novelist named Adalet Ağaoğlu. Another woman personality as depicted in said novel named Aysel who lives in the atmosphere where the Turkish Modernization process, reforms, state and political relations are attempted to be solved through aid of the sociologic and psychological data and methods. Such modern phenomena as social maladjustment, lack of intellectual reciprocity, problematic woman identity and the suicidal feelings are conceptualized as “homelessness” and the reasons that prepare and feed Aysel’s homelessness and the issues into what the character in Virginia Wolf’s novel titled “A Room Belonging To Her” which is converted into a symbol within the content of Intellectual/ author/ woman corresponds to. The association between the obligatory connection of social and individual “inability to hold on to prevent being drifted” and to “to be left in between” and homelessness are depicted in this paper.Keywords
Woman, homelessness, identity, suicide, novel.