VARLIK TABAKALARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA BAĞLAMINDA ABBAS SAYAR’IN YILKI ATI ROMANI
(THE NOVEL OF ABBAS SAYAR NAMED YILKI ATI İN THE CONTEXT OF THE CONFLİCT BETWEEN THE LAYERS OF EXİSTENCE )

Yazar : Sevda Geçen    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 201-230
    


Özet
İçerdiği anlam dizgesi ve estetik haz ile varoluşsal özü bünyesinde barındıran edebi eserler, malzemesini hayattan alarak estetiksel bir oluşumun göstereni olurlar. Türk edebiyatının başarılı eserleri arasında yer alan Abbas Sayar’ın Yılkı Atı romanı, gerek içerdiği anlam katmanlarıyla gerekse yaşamı, doğa ve insan birlikteliği içerisinde yorumlayan tavrıyla özgün bir yere sahiptir. At’ın başkarakter olarak ele alınıp yorumlandığı eser, varlık tabakaları arasında yapılan kıyaslamayla değer algısının sadece insana değil, hayvanlara/doğaya ve tüm canlılara ait olduğunu vurgular. Vefa, emek, değer, fedakârlık, birliktelik, aidiyet, özgürlük gibi pek çok yargının varlık kazandığı roman, zengin bir içeriğe ve sağlam bir kurguya sahiptir. Çalışmada Abbas Sayar’ın Yılkı Atı adlı romanı, izleksel açıdan incelenmiş ve varlık tabakaları arasındaki çatışma unsurları çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Abbas Sayar, Yılkı Atı, roman, at, insan

Abstract
The literary works that contain the existential essence with the string of meanings and aesthetic pleasure, become the indicator of an aesthetic formation by taking their content from life. Among the successful works of Turkish literature, Abbas Sayar's "Yılkı Atı" novel, has an original place with its attitude that interprets life within the unity of nature and people with its meaning stages. The work, in which a horse is treated and interpreted as a character, emphasizes that the perception of value belongs not only to human, but to animals / nature and all living things with the comparison between human and animal species. The novel, in which many judgments such as loyalty, labor, value, sacrifice, togetherness, belonging and freedom, has a theme-rich content. In the study, Abbas Sayar's novel titled Yılkı Atı has been examined thematically; and conflict between the layers of existence/ living species was tried to be resolved.

Keywords
Abbas Sayar, “Yılkı Atı”/Jade, novel, horse, human