TONI MORRISON’IN BELOVED VE CHRISTA WOLF’UN MEDEA. STIMMEN ADLI ESERLERİNDE ANNE ARKETİPİ
(THE MOTHER ARCHETYPE IN TONI MORRISON'S BELOVED AND CHRISTA WOLF'S MEDEA. STIMMEN )

Yazar : Arzu Yetim  Medine Sivri  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 33-58
    


Özet
Toni Morrison’ın Beloved (Sevilen) ve Christa Wolf’un Medea. Stimmen (Medea. Sesler) adlı eserleri Yunan mitolojisinde yer alan Medea mitini yeniden üretmekte ve dönüştürmektedir. Beloved ve Medea. Stimmen’in, anaerkil ve Dionizyak birer roman olarak başkahramanları Sethe ve Medea ile ataerkil, sömürgeci Batılı topluma karşı çıkan, değerleriyle mücadele eden Ana Tanrıçalar yarattıkları görülmektedir. Çalışmada, Beloved ve Medea. Stimmen adlı romanlarda Medea arketipi ile ilişkili olarak yer alan anne arketipi, Apollon-Dionysos dikotomisi bağlamında arketipsel eleştiri yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Eserlerin başkahramanları olan Sethe ve Medea, Carl Gustav Jung’un seven anne ve korkunç anne kavramları açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Toni Morrison, Beloved, Christa Wolf, Medea.Stimmen, Medea, anne arketipi.

Abstract
Toni Morrison's Beloved and Christa Wolf's Medea.Stimmen reproduce and transform the myth of Medea in Greek mythology. As matriarchal and Dionysian novels, Beloved and Medea. Stimmen, create goddesses through their protagonists Sethe and Medea who are opposed to the patriarchal, colonial Western society and struggle with its values. In this study, the mother archetype associated with the Medea archetype in the novels Beloved and Medea.Stimmen will be studied comparatively in the context of Apollo-Dionysus dichotomy using the archetypal criticism method. The protagonists of the works, Sethe and Medea, will be analyzed in terms of Jung's loving mother and terrible mother archetypes.

Keywords
Toni Morrison, Beloved, Christa Wolf, Medea.Stimmen, Medea, mother archetype.