YAHYA KEMAL: “KENDİ GÖK KUBBEMİZ” ALTINDA ÖLÜM
(YAHYA KEMAL: DEATH UNDER “KENDİ GÖK KUBBEMİZ” )

Yazar : Hakan Değirmenci    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 119-158
    


Özet
ÖZ Ölüm, yaşadığımız hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Nitekim her insan doğacak, yaşayacak ve ölecektir. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu gerçeğin farkındadır. Farkındalığının azaldığı durumlarda, yakınındaki bir kişinin yahut bir diğer canlının ölümü üzerine kişide bu bilinç yeniden canlanır. Sanatkâr, yaşamı herkesten daha fazla derinlemesine idrak eden, gözlemleri, duyuş ve sezişleri en fazla olan kişidir. Bu durumda ölüm sanatçının elinde biyolojik bir hadise olmaktan çıkar, bir estetik değer ve anlam kazanır. Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının büyük şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın “Kendi Gök Kubbemiz” adlı kitabında yer alan şiirlerinde ölüm temasını nasıl ele aldığını inceledik. Diyebiliriz ki, Yahya Kemal ölüm realitesi karşısında umumiyetle bir rind edasıyla durmaktadır. O, ölümü “asûde bir bahar ülkesi” olarak görüp “Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor.” diyerek büyük bir sükût ve tevekkül içinde beklemeye koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, Şiir, Ölüm, Ahiret

Abstract
Death is an unavoidable reality of the life that we live. As a matter of fact, every human being will be born, live and die. Humankind is aware of this fact as long as s/he lives. In situations where a decrease in awareness happens, this consciousness comes to life again on the death of a person nearby or another living creature. The artist is the one who realizes what the life is deeper than anyone else, and who has the most observations, feelings and perceptions. In such case, the death goes beyond to be a biological phenomenon in the hands of the artist, gains an aesthetic value and makes sense. In this study, we examined how Yahya Kemal Beyatli, the great poet of Turkish literature addressed the theme of death in his poems in his book “Kendi Gok Kubbemiz” during the Republican period. We can say that Yahya Kemal is facing the reality of death with a typical saintly manner. He deemed the death as "A tranquil spring country" and settled down to wait it in an ample silence and trust by saying "It's our destiny to die, it doesn't scare us".

Keywords
Yahya Kemal Beyatli, Kendi Gok Kubbemiz, Poem, Death, After-life