QUEER ESTETİK BAĞLAMINDA ARKADAŞ Z.ÖZGER ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF ARKADAŞ Z. ÖZGER POETRY IN QUEER AESTHETIC CONTEXT )

Yazar : Onur Özdil    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 159-200
    


Özet
Arkadaş Z Özger şiiri sıra dışı marjinal söylemler içinde ve cinsel unsurlarla örülü imajnatif yapısıyla döneminin şiirsel algısının epey dışında bir şiir tarzıdır. Şiir vermiş olduğu 1960’lı yıllara baktığımızda yeni anayasayla beraber yeni fikir ve söylemlerin vücut bulduğu, görece özgürlükçü bir ortamdan bahsedebiliriz. Tabi bu özgürlükçü ortamla beraber sol fraksiyonların hareketli olduğu ve şiir anlayışına da oldukça etki ettiğini görürüz. Yine aynı yıllardaysa post feminist sanatçılarla beraber, feminizm farklı bir boyut kazanarak sanatta ve şiirde farklı bir dil arayışına gidilir. Bu gelişmelerle beraber Özger şiirinin dönemin şiir anlayışı dışında çok yenilikçi ve hiza dışı bir şiir tazı yarattığını söylemek mümkündür. Bu şiirin iç dinamiklerini, temalarını, söylem gücünü ve dilsel yapısını bütünlüklü bir şekilde incelediğimizde karşımıza Queer bir söylem ve eleştiri gücü çıkarır. Bu makalemizdeyse Özger şiirinin marjinal yapısına nüfus edebilmek ve şiir pratiğinin arka planını anlayabilmek adına Queer kavramının, ortaya çıkışını, kavramsal tarifini, siyasi duruşunu ve Özger şiiriyle örtüşen fikirsel unsurlarını inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Arkadaş Z. Özger, Queer, kimliksizleşme, cinsiyet, biyoiktidar, heteronormatif, Judith Butler

Abstract
The poetry of "Arkadaş Z. Özger" is quite outside of the poetic perception of his period with its extraordinary marginal discourses and its image-oriented structure made of sexual elements. When we look at the 1960s, the time the poem discusses, we can talk about a relatively libertarian environment in which new ideas and discourses come together with the new constitution. Indeed, with this libertarian environment, we see that the highly active leftist fractions have a great influence on the understanding of the poem. In the same years, together with post feminist artists, feminism gains a different dimension and searches for a different language in art and poetry. With these developments in mind, we can say that the Özger poem created a very innovative and outside the box style of poetry in its time. When we examine the internal dynamics, themes, discourse power and linguistic structure of this poem in a holistic way, we encounter a Queer discourse and the power of criticism. In this article, we will examine the emergence, conceptual description, political stance and the intellectual elements of the Queer concept to further understand the marginal structure of the poem and the background of poetry creation.

Keywords
Arkadaş Z. Özger, Queer, deindividuation, gender, bio-power, heteronormativity, Judith Butler