Abstract


QUEER ESTETİK BAĞLAMINDA ARKADAŞ Z.ÖZGER ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
Arkadaş Z Özger şiiri sıra dışı marjinal söylemler içinde ve cinsel unsurlarla örülü imajnatif yapısıyla döneminin şiirsel algısının epey dışında bir şiir tarzıdır. Şiir vermiş olduğu 1960’lı yıllara baktığımızda yeni anayasayla beraber yeni fikir ve söylemlerin vücut bulduğu, görece özgürlükçü bir ortamdan bahsedebiliriz. Tabi bu özgürlükçü ortamla beraber sol fraksiyonların hareketli olduğu ve şiir anlayışına da oldukça etki ettiğini görürüz. Yine aynı yıllardaysa post feminist sanatçılarla beraber, feminizm farklı bir boyut kazanarak sanatta ve şiirde farklı bir dil arayışına gidilir. Bu gelişmelerle beraber Özger şiirinin dönemin şiir anlayışı dışında çok yenilikçi ve hiza dışı bir şiir tazı yarattığını söylemek mümkündür. Bu şiirin iç dinamiklerini, temalarını, söylem gücünü ve dilsel yapısını bütünlüklü bir şekilde incelediğimizde karşımıza Queer bir söylem ve eleştiri gücü çıkarır. Bu makalemizdeyse Özger şiirinin marjinal yapısına nüfus edebilmek ve şiir pratiğinin arka planını anlayabilmek adına Queer kavramının, ortaya çıkışını, kavramsal tarifini, siyasi duruşunu ve Özger şiiriyle örtüşen fikirsel unsurlarını inceleyeceğiz.

Keywords
Arkadaş Z. Özger, Queer, kimliksizleşme, cinsiyet, biyoiktidar, heteronormatif, Judith Butler
Kaynakça