CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ÇOCUK TİYATROSUNDA (1923-1950) ÇOCUK VE EĞİTİM
(CHILDREN AND EDUCATION IN THE REPUBLICAN TURKISH CHILDREN'S THEATRE (1923-1950) )

Yazar : Ayça Okurlar    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 285-310
    


Özet
1923-1950 yılları arasında yazılmış çocuk oyunlarındaki eğitim ve çocuk konuları üzerinde duran bu yazıda amaç, yeni devletin eğitim politikalarını ve bunların çocuklara yansımasını belirlemektir. Bu paralelde anılan tarihler arasında yazılmış iki yüz on üç çocuk oyununun yaklaşık kırk tanesinde, eski-yeni eğitim anlayışlarının karşılaştırılması, çocuğun okuma isteği, öğrenci ve okul çevresi, çocuk ve dersler, çocuk ve öğretmen, çocuk ve aile, çocuk ve okul ilişkisi ile son olarak çocuk ve özel eğiticiler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çocuk tiyatrosu, eğitim, çocuk, eski-yeni.

Abstract
The aim of this article, analyzing the children and education topics in the children's plays written between 1923-1950, is to determine the education policies of the new state and their reflection on children. Approximately in forty of the two hundred and thirteen children's plays written in the aforementioned period, the comparison of the old and new approaches to education, children's reading demand, the student and school environment, children and classes, children and teachers, children and family, the relationship between children and school, and finally children and private educators are emphasized.

Keywords
Children's theatre, education, children, old-new.