YAHYA KEMAL'İN TANRI, VARLIK VE İNSAN ANLAYIŞI: KENDİ GÖK KUBBEMİZ'E METİNSEL AÇIDAN BİR BAKIŞ
(THE NOTIONS OF GOD, EXISTENCE AND HUMAN BEING IN YAHYA KEMAL: A TEXT ORIENTED VIEW OF KENDİ GÖK KUBBEMİZ )

Yazar : Korhan Altunyay    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 275-271
    


Özet
Şairler, birçok durumdan, düşünceden, felsefi ve dinsel fikirden etkilenebilir. Etkilendiği her şeyi şiirine aktarır. Yahya Kemal Beyatlı da pek çok şair gibi şiirlerinde Tanrı, varlık ve insan kavramlannı işlemiştir. Kendi Gök Kubbemiz'de şair, bu kavramlara sürekli atıf yapar. Tann'yı deist bakış açısıyla işlerken varlığı İstanbul'la özdeşleştirir. İnsan ise daha çok yerli kişilerdir. Çalışma, Yahya Kemal'in Tanrı, varlık ve insan anlayışının Kendi Gök Kubbemiz'de ne gibi görünümler arz ettiği üzerindedir.

Anahtar Kelimeler
Tanrı, varlık, insan, Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal.

Abstract
Poets may be influenced by several conditions, thoughts, philosophical and religious ideas. They reflect all such influences on their poetry. As numerous other poets, Yahya Kemal handles the concepts of God, existence and human being in his poems. He constantly refers to those concepts in Kendi Gök Kubbemiz. While handling God with a deistic point of view, he consubstantiatese xistence with Istanbul. Human beings, on the other hand, are mostly native persons. This study is about what aspects Yahyll Kemlll's notions of God, existence and human being are manifested in Kendi Gök Kubbemiz.

Keywords
God, being, people, Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal.