MODERNLİĞİN NOSTALJİCİ TUTUMU: YAHYA KEMAL ŞİİRİ
(NOSTALGIC MANNER OF MODERNISM: POETRY OF YAHYA KEMAL )

Yazar : Eylem Dereli Saltık    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 149-176
    


Özet

Değişime, dönüşüme, olumlu-olumsuz birçok gelişmeye sahne olan, başlangıç noktasından sürekli ve hızla uzaklaşan zaman insana yön veren önemli bir olgudur. İnsan zamanın akışını ortaya çıkan değişimlerle anladıkça onun akıcılığını, hızını sorgulamaya başlar. Zaman-değişim-hız ilişkisini yaş aldıkça fark eden kişi, psikolojik olarak ya zamanın sonu olan ölümü düşünmemeyi ve ondan kaçmayı ya da zamanı ve zamanın bir parçası olan deneyimi sürekli kılmak için geçmiş-şimdi-gelecek bütünlüğü içinde yaşamayı tercih eder. Yahya Kemal yaşamı boyunca ikinciyi tercih etmiş ve tercihini eserleri ile ortaya koymuştur. Üç farklı zaman dilimini muhafazakâr tavır ve nostaljik duygu ile yorumlayarak imtidad düşüncesini olgunlaştırmıştır. Olgunlaşma sürecinde nostalji onun şiirini hem tematik hem estetik hem de ileti yönünden var eden belirleyicilerden biri olmuştur. Bu makalede Yahya Kemal’in nostaljik bakışının şiirlerini nasıl etkilediği irdelenecektir.Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal, şiir, süreklilik, nostalji, kişisel nostalji, kültürel nostalji

Abstract

Time, which witnesses change, transformation, a lot positive and negative development; gets away from the starting point in a continuous and fast way is an important phenomenon that leads humanity. People start to question the speed and flow of time after understanding it through the changes that have been experienced. Individual, who realizes the relationship between time-change and speed as he/she gets older, prefers either ignoring or not thinking about the death which is the end of time, or he/she prefers to live in the integrity of past-now and future in order to make time and experience, which is a part of time, continuous. Yahya Kemal preferred the second one throughout his life and he presented his preference in his works. He matured the idea of privacy by interpreting three different time periods through conservative manner and nostalgic feelings. Nostalgia was one of the determinants that creates his poetry both in terms of theme and aesthetics and in terms of message. In this study, how his nostalgic manner affected his poetry is going to be analyzed.Keywords
Yahya Kemal, poetry, continuity, nostalgia, personal nostalgia, cultural nostalgia.