ORHAN PAMUK'UN TUHAF GEZGİNİ MEVLUT
(ORHAN PAMUK'S STRANGE FLANEUR: MEVLUT )

Yazar : Nurcan Ankay    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 273-300
    


Özet

Türk edebiyatının çağdaş isimlerinden Orhan Pamuk’un romanları, anlattıkları ve kişileriyle dikkate değerdir. Hemen her kesimden farklı sosyal yaşam düzeylerine ait bireyleri romanlarına konu edinmesi, bu zenginliğin sebeplerindendir. Kafamda Bir Tuhaflık romanının başkişisi Mevlut da işi, yaşadıkları, hayal dünyası, korkuları, hazları ve niyetleriyle özel bir karakterdir. Modern anlatı bireye, bireyin iç dünyasına dönüktür. Modern anlatıların bireyi keşfi, bireyin kendisini keşfini de içerir. Bu keşif belirgin olabileceği gibi örtük de olabilir. Mevlut, boza satıcılığı yaparken İstanbul’un sokaklarında gezinir. Geçinmek için yaptığı bu eylemde bir yandan da kendisini keşfetmek için bir gezinti halindedir. Mevlut’un sokakların anlattıklarını dinlediği bu gezintileri, onun tuhaflığının da göstergesidir. Mevlut’un İstanbul sokaklarında gezinmekten aldığı haz, sokakları dinlemekten aldığı haz ve kendi içinde gezinmekten aldığı haz olarak iki yönlüdür. Sokakları dinleyerek gezinmesi onu flanör olmaya yaklaştırır. Kendi iç dünyasında ise hayalleri ve korkuları vardır. Şehrin yıllar içinde değişmesi, Mevlut’un bakışının da değişmesine neden olur. Bu makale, Kafamda Bir Tuhaflık romanının başkişisi Mevlut’un İstanbul sokaklarında gezinmekten aldığı haz üzerinden bir flanör olup olmadığını tartışacak, hayalleri ve korkuları ekseninde kendi içinde nasıl bir gezgin olduğuna değinerek bir sonuca varmaya çalışacaktır.Anahtar Kelimeler
Orhan Pamuk, flanör, İstanbul, hayal, korku, haz

Abstract

The novels of Orhan Pamuk, one of the contemporary names of Turkish literature, are remarkable with their narratives and people. One of the reasons for this richness is that individuals from different social life levels are the subject of their novels. Mevlut, the protagonist of the novel Kafamda Bir Tuhaflık, is also a special character with his work, experiences, imagination, fears, pleasures, and intentions. The modern narrative is directed to the individual, to the inner world of the individual. The discovery of the individual of modern narratives includes the discovery of the individual himself. This discovery may be apparent or implicit. Mevlut wanders the streets of Istanbul while selling boza. In this act of making a living, he is also on a stroll to discover his inner world. These rides, where Mevlut listens to what the streets tell, are also an indicator of his strangeness. There are two pleasures for Mevlut from strolling the streets of Istanbul. One is the pleasure he gets from listening to the streets. The other is the pleasure he gets from wandering within himself. Strolling the streets listening to him brings him closer to be a flaneur. In his inner world, he has dreams and fears. The change of the city over the years causes Mevlut's view of life to change. This article will discuss whether Mevlut, the protagonist of the novel Kafamda Bir Tuhaflık, is a flaneur through the pleasure he gets from strolling the streets of Istanbul. In addition, this article will try to come to a conclusion by referring to what kind of a traveler he is in his inner world through his dreams, and fears.Keywords
Orhan Pamuk, flaneur, İstanbul, dream, fear, pleasure