ADALET AĞAOĞLU’NUN GÖÇ TEMİZLİĞİ ADLI ANI-ROMANINDA “EV/EVE DÖNÜŞ” ALGISI
(HOME/RETURN TO HOME PERCEPTİON IN ADALET AGAOGLU’S MEMOIR-NOVEL “GOC TEMIZLIGI” )

Yazar : Güzel Zeynep Tunçok    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 143-162
    


Özet

Adalet Ağaoğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a taşınma süreci içerisinde çalışma odasında geçirdiği üç-dört saatlik bir zaman dilimini kapsayan anlatısı Göç Temizliği, yazarın hayatına ve kadın dünyasına ait önemli bir kapıyı aralamaktadır. Anı-roman türündeki anlatı; yazarın hayatından kesitler verirken bu kesitlerin içinde ortaya konulan dönemin siyasî, sosyal ve edebî çevresi de kadın ve kadına bakış ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kadın dünyasının eril düzen içerisinde aldığı biçim ve bu biçime zaman zaman ayak direyen varoluşu günlük hayatın içinde silinmiş ve sıradan bir hâle gelmiştir. Ancak her kadının belli bir dönemde varoluşundan gelen sesler tarafından aldığı bir eve dönüş çağrısı vardır. Burada bahsi geçen ev, manevî anlamda bir eve dönüşü gerektirmekle birlikte kadının kendisini hatırlayıp arınmasına ve iyileşmesine olanak verir. Çalışmada, eve dönüş algısı çeşitli başlıklarla çerçevelenmiş, bu başlıklar doğrultusunda ortaya konmuş olan otobiyografik bilgiler, kadın dünyası ve duygu durumlarından yola çıkılarak Ağaoğlu’nda ev ve eve dönüş algısı incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Adalet Ağaoğlu, ev, eve dönüş, roman, Göç Temizliği

Abstract

Adalet Agaoglu’s Goc Temizligi narrative which covers the 3-4 hours time period in which she spent time in her study room during her move from Ankara to Istanbul; opens up an important door to the author’s life and to the female world. The memoir-novel type narrative, while giving fragments from author’s life, also includes important information on women and the look towards women in political, social and literary environment that is shown in these fragments. The form that the world of women takes in the masculine order and her existence that resists this form from time to time has been erased in daily life and has become ordinary. However every woman has a call to return home at a certain time from the voices coming from her existence. The “home” mentioned here requires a spiritual return to home and enables women to purify and heal by remembering herself. In the study, the perception of returning home is framed with different topics and Agaoglu’s home and returning home perception is reviewed through the autobiographic information, female world and emotional states that is revealed through this topics.Keywords
Adalet Agaoglu, home, returning home, novel, Goc Temizligi